Klauzula informacyjna dla kontrahentów

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CITIES AI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Krakowie, ul. Kalwaryjska 33 30-504 Kraków. Kontakt rodo@citiesai.com
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dane niezbędne do realizacji umowy, określenia osób uprawnionych do reprezentacji oraz kontaktu związanego z realizacja umowy oraz na podstawie Art.6 ust.1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora jakim jest ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń związanych z realizacją umowy.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub:
  • Podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia
  • Biuro rachunkowe
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat / lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach działalności gospodarczej).
 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy

POZNAJ MapaPieszych