Klauzula zgody i klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CITIES AI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Krakowie, ul. Kalwaryjska 33 30-504 Kraków. Kontakt rodo@citiesai.com
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i na podstawie przepisów prawa pracy, a także art. 6 ust. 1 lit. B RODO, tj. jako niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 3. Inne niż wyżej wymienione dane mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej zgody.
 4. Udzielone zgody mogą zostać odwołane w dowolnym czasie.
 5. Dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
 6. Mają Państwo prawo do: :
  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  • do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • do usunięcia danych osobowych;
  • do cofnięcia zgody, gdy dane są na podstawie udzielonej zgody;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
 7. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy (imię/imiona i nazwisko, data urodzenia, wskazane dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.

ZGODA:

Podanie przeze mnie danych innych niż wynikających z art. 221 Kodeksu pracy, a także dołączenie do zgłoszenia zdjęcia, stanowi wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych dla celów postępowania rekrutacyjnego.

POZNAJ MapaPieszych